ZESTY NEST İLETİŞİM VE E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKA

(“POLİTİKA”)

 

İçindekiler

 1. Giriş. 2
 2. Amaç. 3
 3. Kapsam.. 3
 4. Tanımlar. 3
 5. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler. 4
 6. Kişisel Verilerin İşlenmesi 5

6.1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sahiplerine İlişkin Kategorizasyon. 5

6.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 6

6.3. Zesty Nest Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler. 6

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması 7

7.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler. 8

7.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler. 8

7.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler. 8

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri 8

8.1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 8

8.2. Kişisel Verilerin Saklama Süreleri 9

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi 10
 2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları 10

10.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı 10

10.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı 11

10.3. Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları 11

 1. Şirketimizin Aydınlatma Yükümlülüğü. 12
 2. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 12

12.1. Başvuru Hakkı 12

12.2. Cevap Verme Usulü. 13

 

1.      Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda; Zesty Nest İletişim ve E-Ticaret Anonim Şirketi, işbu Politika ile yönetilen; Kişisel Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir.

KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Zesty Nest İletişim ve E-Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.

Bu politikanın kapsamına giren her türlü kişisel veri işleme faaliyeti için veri sorumlusunun kimliğine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Veri sorumlusu                     : Zesty Nest İletişim ve E-Ticaret Anonim Şirketi

Adres                                     : Reşitpaşa Mah. Mazhar Reşitpaşa Sok. No:6 D:2 Sarıyer/İstanbul

2.      Amaç

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Zesty Nest İletişim ve E-Ticaret Anonim Şirketi (buradan sonra “Zesty Nest” veya “Şirket” olarak anılacaktır) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hazırlamıştır.

İşbu Politika’nın amacı, kişisel verilere ilişkin mevzuat çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Kişisel Veri Sahipleri başta olmak üzere kişisel verileri Zesty Nest tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

3.      Kapsam

Bu Politika Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin belirtilen kapsamda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu Politika’nın konusu; e-ticaret amacıyla kurulan www.zesty-nest.com uzantılı internet sitesi üzerinden elde edilecek olan; Kullanıcılar’ın, Başvurucu’ların, iş ortaklarımızın, gönüllülerimizin, ziyaretçilerimizin ve sair üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin Kanun’a uygun bir politika metni düzenlenmesidir.

İşbu Politika; Kişisel Veri Sahiplerinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

Aşağıda belirtilen kategorilerde yer alan Kişisel Veri Sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.

4.      Tanımlar

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim hale getirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Kullanıcı/larİnternet Sitesi üzerinden alışveriş yapan gerçek kişiler,
Kişisel veriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel verilerin işlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
KVK Kanunu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK KuruluKişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK KurumuKişisel Verileri Koruma Kurumu
TCK5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Veri işleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Kişisel veri sahibiKVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek ve tüzel kişiler
Kişisel Veri Sahibi Başvuru FormuZesty Nest bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
İnternet Sitesiwww.zesty-nest.com alan adı uzantılı internet sitesi
Veri sorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. İşbu Politika uyarınca, Zesty Nest İletişim ve E-Ticaret Anonim Şirketi.
Veri Sorumluları SiciliKişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları sicili
Veri EnvanteriZesty Nest’in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter

5.      Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

ZESTY NEST, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uymaktadır:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

ZESTY NEST, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması yükümlülüğünü yerine getirirken, hukukun genel ilkelerine ve Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan dürüstlük kuralına uygun olarak hareket etmektedir.

 1. Doğru ve gerektiğinde güncel olma

ZESTY NEST tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

ZESTY NEST, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

ZESTY NEST tarafından kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda ZESTY NEST, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ZESTY NEST; kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır. Bu kapsamda, ZESTY NEST öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

6.      Kişisel Verilerin İşlenmesi

ZESTY NEST, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri işleyebilmektedir.

6.1.  Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sahiplerine İlişkin Kategorizasyon

İşbu Politika’nın kapsamı dâhilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

Kullanıcıİnternet Sitesi üzerinden alışveriş yapan gerçek kişiler,
Ziyaretçi

 

 

ZESTY NEST’un sahip olduğu fiziksel yerleşkelere yahut İnternet Sitesine üye olmaksızın girmiş olan gerçek kişiler

 

 

ÇalışanZESTY NEST bünyesinde iş sözleşmesi kapsamında istihdam edilen gerçek kişiler
Şirket YetkilisiŞirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

 

 

Tedarikçi AdayıŞirket’ten aldığı talimatlar kapsamında ve Şirket ile arasındaki henüz herhangi bir sözleşme olmaksızın, Şirket faaliyetlerini sürdürmesi için mal ve hizmet sağlaması için iletişim sağlanan taraflar
TedarikçiŞirket’ten aldığı talimatlar kapsamında ve Şirket ile arasındaki sözleşmeye dayanarak, Şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için mal ve hizmet sağlayan taraflar
İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve YetkilileriZESTY NEST’un her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi, nakliyeci gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Üçüncü KişilerŞirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kargo, teknik ekip, kurye) veya bu Politika ve ZESTY NEST Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler

 

6.2.            Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimizin kişisel veri işleme faaliyetlerini KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Aşağıda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz hukuki sebebin oluşturduğu sınırlar dahilinde işlenebilmektedir. ZESTY NEST, aşağıda sayılan haller dışında veri sahibinin açık rızasını almaktadır.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunması durumunda, ZESTY NEST ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak veri işleme faaliyeti yürütebilecektir.

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 3. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 4. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 6. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir ya da birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda uygulanabilmektedir.

 

6.3.  ZESTY NEST Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler

Kişisel Veri KategorisiAçıklamasıİlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi
Denetim ve Teftiş VerisiZESTY NEST’in kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler (İç denetim ve yasal uyum raporları ve ilgili kayıtlar)Kullanıcı, Tedarikçi
Kimlik VerisiAd-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum tarihiKullanıcı, Tedarikçi

 

 

 

İletişim BilgisiVeri Sahibi ile iletişim sağlanabilmesi üzere işlenen telefon numarası, adres, e-mailKullanıcı, Tedarikçi
Tedarikçi VerisiÜrün ya da hizmetin sunulabilmesi için gereken bilgilerTedarikçiler

 

7.      Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

7.1.  Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

 • İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

7.2.       Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmaktadır.
 • Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

7.3.  Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

8.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Saklama Süreleri

8.1.  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

ZESTY NEST tarafından aşağıdaki amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilecektir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Etkinlik ve seminer yönetimi
 • Ürünlere ilişkin bakım hizmeti verilmesi
 • Potansiyel iş ortağı, tedarikçi, alt yüklenici seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin planlanması ve veya icrası
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • ZESTY NEST’un finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi
 • ZESTY NEST’un hukuk işlerinin icrası ve takibi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İnternet Sitesi üzerinden ürün talebi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Kullanıcı memnuniyeti ve bağlılığının yaratılması,
 • Kullanıcı/Başvuru ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Kullanıcı/Başvurucu bilgisi değişikliği ve/veya iptali işlemlerinin planlanması ve

icrası

 • Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi, Şirketin tanıtım ve reklamının yapılması,
 • ZESTY NEST’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • ZESTY NEST’in faaliyetlerinin ZESTY NEST prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması
 • Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

 

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak ZESTY NEST tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

8.2.  Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olması hâlinde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri boyunca saklanabilecektir. İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

9.      Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik tarafından belirlenmiş olan koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

10.  Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat ile kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ZESTY NEST tarafından işlenebilecektir ve ZESTY NEST’nın hizmet aldığı üçüncü kişiler, ZESTY NEST’a yer sağlama İstanbul’da bulunan Google Cloud  (“Server”), anlaşmalı kurumlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir. Ayrıca, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. ZESTY NEST, kişisel verileri Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere ve ZESTY NEST çatısı altında bulunan ZESTY NEST ağına üye diğer şirketlere aktarabilir

10.1.   Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı

KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkün olacaktır.

10.2.   Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

ZESTY NEST, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına da aktarabilir. KVKK’da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

Bu paragraf uyarınca merkezi yurtdışında bulunan ve destek aldığımız servis sağlayıcıları için lütfen; [serverhizmetialınanuzantı] linkine başvurunuz.

10.3.        Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları      

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dâhilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri aşağıda belirtilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilir:

KİŞİ GRUPLARITANIMAKTARIM AMACI
Tedarikçi

 

 

ZESTY NEST’in Şirket faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak ZESTY NEST’a hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

 

 

Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin Şirket faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin ZESTY NEST kullancılarına sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

 

 

İş Ortağı

 

 

ZESTY NEST’in Şirket faaliyetlerini yürütürken hizmetlerin tanıtımı, etkinlikler, eğitimler için gerekli programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

 

 

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini, temin etmek amacıyla sınırlı olarak

 

 

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin bilgi ve belgelerini almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi çerçevesinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileriİlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

11.  Şirketimizin Aydınlatma Yükümlülüğü

ZESTY NEST, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda ZESTY NEST tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. ZESTY NEST, KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır

 

Bununla beraber, ZESTY NEST’un, aşağıdaki durumlarda KVK Kanunu 28. maddesi uyarınca, aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12.  Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu Politika’nın yanı sıra Zesty Nest aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilir.

12.1.        Başvuru Hakkı

 • KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:
 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  • KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:
 9. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 10. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 11. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 12. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12.2.   Cevap Verme Usulü

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 1. Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 2. Orantısız çaba gerektirmesi
 3. Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 4. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 5. KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

İşbu Politika, gerekli görüldüğü hallerde ZESTY NEST tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, Politika’nın en güncel haline İnternet Sitesi’nde yer verilecektir.